VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") společnosti:

E-CARSHARING CZECH s.r.o., IČ: 05982995, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 274113 pro Smlouvy o zprostředkování objednávek

DEFINICE POJMŮ

 • Provozovatel je společnost E-CARSHARING CZECH s.r.o., IČO: 05982995, se sídlem Praha 1 - Kaprova 42/14, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 274113, která provozuje a propaguje Weby, kde prezentuje nabídku Podniku, umožňuje objednat jeho produkty a služby a zprostředkovává Objednávky.
 • Podnik poskytuje služby a produkty, které lze lokálně objednat, zejména v oblasti gastronomie a služeb.
 • Zákazníkem je osoba se zájmem o výrobky nebo produkty Podniku, která učiní závaznou Objednávku prostřednictvím Webu Provozovatele.
 • Web je internetová stránka www.foodhome.sale a další internetové stránky či internetové aplikace, provozované Provozovatelem. Webem lze rozumět i verzi stránek pro mobilní telefony a mobilní aplikace Provozovatele.
 • Objednávka je záměr Zákazníka uzavřít s Podnikem smlouvu formou lokální objednávky zejména jídel, nápojů či jiných produktů nebo služeb. Objednávka obsahuje informace poskytnuté Zákazníkem potřebné k realizaci Objednávky. Podnik získává informace o Objednávce formou SMS zprávy, emailu, android aplikace a dalších možných forem dle nastavení a vzájemné dohody. Provozovatel neručí za správnost informací poskytnutých Zákazníkem.
 • Plnění Objednávky - smlouva mezi Zákazníkem a Podnikem může být ze strany Podniku plněna formou rozvozové služby předáním Objednávky Kurýrovi, vyzvednutím Zákazníkem, vykonáním služby Podnikem na určeném místě či elektronicky.
 • Kurýr je smluvní rozvozová služba dle Smlouvy.
 • Lokalita je oblast, ve které Provozovatel umožňuje Podniku, prostřednictvím Webů nabízet a poskytovat své služby a produkty.
 • Smlouva je Smlouva o zprostředkování Objednávek uzavřená mezi Provozovatelem a Podnikem.
 • Provize znamená odměnu Provozovatele za zprostředkování Objednávek a další služby s nimi související sjednaná ve výši a za podmínek dle Smlouvy a těchto VOP.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 • Provozovatel je povinen umožnit Podniku spravovat svůj profil a svou nabídku na Webech, evidovat a odesílat přes administrační rozhraní Objednávky a udržovat Web veřejně v provozu tak, aby mohl kdokoliv - s výjimkou Zákazníků, kterým byl deaktivován účet ze strany Provozovatele v souladu s Podmínkami užití, s pomocí Webu či aplikací učinit Objednávku, za předpokladu, že Zákazník objednává v rámci Lokality, nedošlo k dočasnému pozastavení přijímání Objednávek, či jeho trvalému ukončení.
 • Pokud dojde z důvodu vzniklých na straně Provozovatele k výpadku jím poskytovaných služeb prostřednictvím Webu na dobu delší než 6 (šest) hodin v běžných otevíracích hodinách Podniku za den, bude Provozovateli poměrně snížena marže, a to tak, že v případě výpadku delšího než 6 (šest) hodin v běžných otevíracích hodinách Podniku za den, bude následující měsíc marže Provozovatele snížena o 0,3 %.
 • Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu předat Objednávku Zákazníka, s potřebnými údaji poskytnutými Zákazníkem k vyřízení, do Podniku. Provozovatel neručí za správnost údajů poskytnutých Zákazníkem.
 • Provozovatel je oprávněn samostatně rozhodnout, zda a v jakém pořadí zobrazuje a prezentuje nabídku Podniku na Webech. Provozovatel si vyhrazuje právo Podnik na Webu dočasně nezobrazovat, a to z jakéhokoli důvodu.
 • Provozovatel je oprávněn použít značky, loga i názvu Podniku k propagaci Webů.
 • V případě, že Provozovatel inkasuje peníze od Zákazníků platbou předem, je povinen je měsíčně zúčtovat a poslat Podniku, jako zápočet oproti závazku Podniku platit Provizi.
 • V případě, kdy Provozovatel poskytuje Podniku k doručení Objednávek k Zákazníkovi Kurýra je plně v jeho kompetenci nastavení ceny rozvozu, minimální hodnoty Objednávky a rozvozového pásma, tyto faktory jsou přímo odvozeny od výše sjednané Provize. Provozovatel si vyhrazuje právo Podnik na Webu dočasně vypnout, v případě nedostupnosti nebo vytíženosti Kurýrů.

PRÁVA A POVINNOSTI PODNIKU

 • Podnik je povinen zadat, spravovat a udržovat svou aktuální nabídku produktů a služeb, za stejných či lepších podmínek, než je nabízí jakýmkoli jinými způsoby (např. v nabídce ve své kamenné provozovně, na svém webu, letácích apod.). Pro vyloučení všech pochybností se Podniku zakazuje, aby obcházel povinnost nabízet své produkty a služby za stejných či lepších podmínek jakýmkoli způsobem, zejména (nikoli však výlučně) tím, že bude Podnik prostřednictvím Webu nabízet: (i) stejné produkty a služby, avšak pod jiným označením, než pod jakým je běžně ve své nabídce nabízí a/nebo (ii) jiné produkty či služby, liší-li se však od produktů a služeb běžné nabídky Podniku pouze v množství nabízeného zboží a služeb. Podnik je zodpovědný za uvedení informací o alergenech ve své nabídce, dle možností systému Provozovatele a ve formátu určeném Provozovatelem. Podnik je dále povinen uvádět ve své nabídce ceny produktů a služeb na Webu Provozovatele ve stejné nebo nižší výši než ceny uvedené v nabídce v Podniku, všechny produkty a služby nabízené Podnikem na Webu Provozovatele k rozvozu musí být v nabídce Podniku (tj. Zákazník si je může objednat ke konzumaci přímo v Podniku).
 • Podnik je povinen bez zbytečného odkladu vyvinout maximální úsilí a úspěšně vyřídit Objednávku Zákazníka včas a bez vad. V případě, že Podniku Objednávka dojde, ale nevyřídí ji svou vinou včas a bez vad, Provozovatel může požadovat odškodnění dle kompenzačního schématu, který je přílohou těchto VOP. Pokud dojde k oprávněné stížnosti Zákazníka na kvalitu jídla či jeho vlastního rozvozu, podílí se Podnik na případné kompenzaci vůči Zákazníkovi dle výše Objednávky a dle závažnosti pochybení, přičemž v pochybnostech se má za to, že stížnost byla oprávněná. Velikost kompenzace vůči Zákazníkovi vychází z kompenzačního schématu, který je přílohou těchto VOP. Podnik může kompenzace rozporovat max. do 2. dne v následujícím měsíci.
 • Podnik je povinen bez odkladu informovat Provozovatele, pokud nemůže vyřizovat z jakéhokoliv důvodu Objednávky, nebo dojde ke změně nabídky uvedené na Webu. Podnik je povinen vyvinout maximální úsilí k odstranění překážky a znovuzahájení vyřizování Objednávek a poskytnout veškerou součinnost Provozovateli k nalezení a vyřešení problému.
 • Podnik je povinen oznámit nerealizované Objednávky - tzn. ty, které nebyly vyřízeny z důvodu storna Zákazníka, nevyzvednutí či nepřevzetí či předmětu Objednávky Provozovateli max. do 3. dnů od vzniklé skutečnosti. Podnik je povinen zaznamenat důvod neprovedení realizace Objednávky a na požádání sdělit důvod Provozovateli.
 • V případě vlastního rozvozu Podniku, se Podnik zavazuje doručit či předat Zákazníkovi Objednávku za podmínek a ceny, kterou uvádí na Webu. Podnik je povinen předat Zákazníkovi daňový doklad včetně ceny za dopravu a obaly.
 • V případě využívání Kurýra se Podnik zavazuje předat Objednávku k přepravě Kurýrovi za podmínek a ceny, kterou uvádí na Webu. Podnik je povinen předat Kurýrovi Objednávku včetně daňového dokladu pro Zákazníka obsahující informaci o ceně za obaly.
 • Objednávky jsou distribuovány v obalech k tomu určených. O vhodnosti obalů rozhoduje Provozovatel.
 • Podnik se zavazuje nastavit cenu produktů a podmínek (cena rozvozu, obalů apod.) tak, aby se Zákazníkovi v nabídce a průběhu Objednávky zobrazovala cena, kterou Zákazník opravdu zaplatí. Pokud takové podmínky Web nastavit neumožňuje, je Podnik povinen je uvést upřesněním (příplatky, či cenu, kterou Web v Objednávce nereflektuje) do textových podmínek ve svém profilu na Webu.
 • Podnik se po převzetí přihlašovacích údajů zavazuje ke správě své nabídky (profilu) a je odpovědný za úkony, které, přihlášen přes tento přístup, vykoná v administraci Webu.
 • Podnik vystupuje ve vztahu k Zákazníkovi svým jménem a na svou odpovědnost - nesmí však zrazovat Zákazníky od používání služby Provozovatele, či jinak cíleně působit s cílem propagace svého podnikání na úkor Provozovatele či jeho zprostředkující role.
 • Podnik bere výslovně na vědomí, že kontaktní údaje Zákazníka slouží výhradně k zpracování a doručení Objednávky. Jakékoli jiné nevyžádané kontaktování Zákazníka ze strany Podniku je zakázáno.
 • V případě, že Provozovatel inkasuje peníze od Zákazníků platbou předem, je Podnik povinen předat či zavézt jídlo Zákazníkovi, nebo předat k přepravě Kurýrovi a nežádat po něm žádnou další úhradu. Podnik má nárok na inkasované peníze v měsíčním zúčtování.
 • V případě, že Objednávka obsahuje položky, na které se vztahuje odlišná výše Provize, Provozovatel je oprávněn účtovat si Provizi s vyšší procentuální hodnotou.
 • Podniku, jeho zaměstnancům, jakož i osobám přímo či nepřímo s Podnikem spřízněnými, se zakazuje, aby vyvíjeli jakoukoli činnost, na jejímž základě by docházelo ke zkreslování hodnocení Podniku či jeho konkurentů na Webu Poskytovatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo, kdykoli v případě podezření z falšování hodnocení Podniku, skrýt hodnocení Podniku, do té doby než Podnik prokáže, že k falšování jeho hodnocení nedošlo.
 • Provozovatel rozhoduje o povolení (umožnění) Podniku komentovat hodnocení Zákazníků. Toto rozhodnutí může kdykoliv změnit. Komentář lze vložit do 14 dnů od uskutečnění Objednávky a musí být v souladu s pravidly uvedenými na stránce, kde je možné hodnocení komentovat. Provozovatel následně rozhoduje o zveřejnění odpovědi na webových stránkách nebo jejím zamítnutí. Může také Podnikem zadanou odpověď změnit.

Následující komentáře budou Provozovatelem automaticky zamítnuty:

 • komentáře obsahující vulgární slova, dehonestující výrazy, jakéhokoli diskriminační projevy a jiné urážlivé výrazy odporující dobrým mravům;
 • komentáře obsahující odkazy na jiné webové stránky, kontaktní údaje či jiné názvy restaurací;
 • komentáře zrazující Zákazníky od používání služeb Provozovatele či poškozující dobré jméno Provozovatele.
 • V případě porušení jakéhokoli ustanovení těchto VOP může Provozovatel požadovat po Podniku smluvní pokutu až do výše 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Provozovatele požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
 • Jelikož máme zájem na tom, aby bylo jídlo nebo produkty prostřednictvím Provozovatele nabízeny v dostatečné kvalitě (reklamace), máme právo na základě jednoznačného prokázání snížené kvality adekvátně snížit plnění ve prospěch Podniku a to až do výše 100% z ceny objednávky. Za tímto účelem je Zákazník povinen toto snížení kvality (spálená pizza, záměna jídla, atd) prokázat zaslanou průkaznou fotografií. Podnik má právo před snížením plnění se účinně bránit:

Za prokázané pochybení považujeme:

 • zákazník zašle průkaznou fotografii (např. spálená pizza, záměna jídla)
 • Podnik (příslušná restaurace) pochybení uzná (např. zapomněli předat jednu z objednaných položek, záměna Objednávek apod.)
 • Objednávka je vrácena do restaurace příslušného Podniku

· USTANOVENÍ O ODMĚNĚ

 • Do Provize se započítává celková cena Objednávky, kterou vidí Zákazník při ukončení Objednávky. Do Provize se výslovně počítá i cena za rozvoz a obaly jídel, pokud byly připočteny k Objednávce. Pokud Podnik využívá Kurýra, nevzniká Provozovateli z ceny rozvozu na Provizi nárok.
 • Provozovatel provede, vždy do 10. dne kalendářního měsíce výpočet Provize, kdy zohlední Objednávky inkasované od Zákazníků platbou předem (VOP čl. II., písm. F) a dodá stáhnutelný dokument s údaji k platbě do administračního rozhraní.
 • Podnik je povinen uhradit doručenou fakturu řádně a včas, a to nejpozději do splatnosti faktury, která bude nejméně 14 dnů od data vystavení.
 • Pokud je částka Zaplacená platbou předem po odečtení nároku Provozovatele na Provizi vyšší (VOP čl.: II., písm. E), poukazuje Provozovatel tento rozdíl do 14 dnů od dodání stáhnutelného dokumentu s údaji o přeplatku do administračního rozhraní.
 • Podnik je povinen neprodleně (nejpozději do 2 dnů od nastalé změny) informovat Provozovatele o změně fakturačních údajů Podniku a o všech změnách kontaktních údajů Podniku, jakož i jím provozovaných restaurací a obdobných zařízení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Podnik i Provozovatel jsou oprávněni Smlouvu kdykoli jednostranně písemně vypovědět s účinností od data doručení druhé straně, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit nebo doplnit znění těchto VOP. Provozovatel bude informovat Podnik o změnách VOP prostřednictvím Administračního rozhraní nebo jakoukoli jinou vhodnou formou tak, aby Podniku nečinilo seznámení se s aktuálním zněním VOP neodůvodněné potíže. VOP se stávají účinnými ve chvíli jejich zveřejnění na Webu. Změny VOP se stávají účinnými vůči Podniku, pouze pokud vyjádří svůj souhlas s jejich aktualizovaným zněním. Pokračování v užívání Webu po datu, který Provozovatel určí jako datum účinnosti upravených VOP, je považováno za udělení souhlasu s upraveným zněním VOP. Pokud nesouhlasí Podnik s upraveným zněním VOP, musí přestat užívat Web po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti upraveného znění VOP; v takovém případě je Podnik oprávněn vypovědět Smlouvu dle čl. V. písmene A bez jakékoli sankce, přičemž musí uvést jako důvod své výpovědi změnu VOP. Tuto výpověď je Podnik povinen zaslat nejpozději do 14 dnů od data účinnosti upravených VOP.
 • Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti se považují za doručené uplynutím 10 dnů ode dne jejich odeslání na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na adresu místa jejího podnikání zapsanou v živnostenském rejstříku u podnikající fyzické osoby nebo na adresu sídla zapsanou v obchodním rejstříku u právnické osoby.
 • V případě porušení povinnosti finančního charakteru vyplývající ze Smlouvy či těchto VOP jednou ze stran vzniká druhé nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % dlužné částky za každý den trvání takového porušení, počínaje 10. dnem po uplynutí doby splatnosti.
 • Smlouva může být měněna písemnou dohodou smluvních stran či akceptací Podniku elektronického návrhu Provozovatele na změn.
 • Pokud se nepodaří vyřešit spory vzniklé ze Smlouvy o zprostředkování objednávek uvedených v čl. III Smlouvy (Závěrečná ustanovení), budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu a pravidel třemi rozhodci.
 • V případě porušení Smlouvy či VOP Podnikem, je Provozovatel oprávněn zamezit dalšímu využívání Webu Podnikem. Tento krok nezbavuje Podnik povinnosti plnit ostatní závazky ze Smlouvy a VOP.
 • Podnik není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele převést nebo postoupit práva nebo povinnosti vyplývající Podniku ze Smlouvy na třetí osobu. Podnik výslovně souhlasí, že Provozovatel může převést některá nebo veškerá práva a povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy na třetí osobu. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody.
 • Provozovatel a Podnik se zavazují řídit při přepravě Objednávky pokyny a pravidly vyplývající z dokumentu "Přehled základních povinností z oblasti hygieny při distribuci potravin", který je uveden v administraci Webu Provozovatele.